Allmänna villkor

BAKGRUND

SamAcademy är en Internetbaserad tjänst som förmedlas till företag och privatpersoner via abonnemang (här nedan kallat ”Tjänsten”). Genom Tjänsten kan du få tillgång till kurser, utbildningar och annat innehåll via streaming. För aktuell information om SamAcademys tillgängliga innehåll se hemsidan www.samacademy.se (”Webbplatsen”).

Om oss

Tjänsten tillhandahålls av SamAcademy AB (”SamAcademy”, ”Vi” eller ”Oss”) med organisationsnummer 559229-3343.

Användarvillkor

Dessa allmänna villkor (tillsammans med de dokument som häri refereras till), enligt dess lydelse vid var tid, gäller och är rättsligt bindande för alla användare av Tjänsten. Du måste läsa och godta dessa villkor och regler innan du använder Tjänsten. Genom att använda Tjänsten anger du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker till att efterleva dem. Om du vid någon tidpunkt inte accepterar eller är oförmögen att efterleva de allmänna villkoren äger du inte rätt att använda Tjänsten. Dessa villkor kan i förekommande fall kallas för köp- eller användarvillkor och syftar då på tjänsten Allmänna villkor.

Användning av tjänsten

Du kan få åtkomst till Tjänsten genom

 • att du som privatperson tecknar dig för kurser via Tjänsten
 • att din arbetsgivare tecknar sig för kurser via Tjänsten
 • att din arbetsgivare tecknar ett abonnemang via ett avtal där bindningstid, kursomfattning och uppsägningstid regleras

Alternativt kan du få åtkomst till Tjänsten som en del av en annan tjänst som erbjuds av SamAcademy eller dess associerade bolag.

För att få åtkomst till Tjänsten måste du:

 • Ha fyllt 18 år för att registrera ett användarkonto;
 • Bekräfta att de person- eller företagsuppgifter som du angett vid registreringen är sanningsenliga och korrekta och att du skall meddela oss om dina uppgifter vid någon tidpunkt ändras;
 • Använda Tjänsten enbart för personligt bruk oaktat vem som har betalat för tjänsten. Tjänsten får inte under några omständigheter användas i något kommersiellt syfte.
 • Se till att du har tillgång till ett lämpligt mobilt nätverk och/eller en bredbandsuppkoppling som du eller din arbetsgivare betalar för själv;
 • Inte använda Tjänsten för något olagligt eller olämpligt ändamål och ej heller tillåta någon annan att göra detta.

Privatkunders rättigheter

För företagskunder gäller det avtal som tecknats mellan SamAcademy och kund i samband med beställning.

För privatkunder följer SamAcademy kundens rättigheter i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) och E-handelslagen (2002:562) när du köper varor och tjänster på Internet. Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och om du önskar läsa mer om dina rättigheter kan du besöka Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

Information enligt GDPR

SamAcademy kommer att behandla dina personuppgifter. Det främsta syftet med detta är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som köpare av våra tjänster. Exempelvis kan vi använda oss av ditt personnummer för att förse dig med diplom från genomförda utbildningar och att hålla oss uppdaterade gällande dina kontaktuppgifter via statens personadressregister SPAR och andra källor.

Vi har som ambition att informera och underhålla dig som köpare samt tillhandahålla nyttiga och efterfrågade tjänster. Vi behandlar därför även dina personuppgifter i syfte att du skall få relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster från oss.

From den 25 Maj 2018 måste du som kund även ge oss ditt samtycke att behandla dina personuppgifter enligt vår Integritetspolicy som du finner här.

Användning av uppgifter för marknadsföring

Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att utnyttja våra tjänster och erbjudanden kan komma att användas av oss vid exempelvis direktmarknadsföring, som då kommer att skickas till din e-postadress, via SMS eller annan funktion. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att vi sänder sådana meddelanden till dig. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick vilket du gör genom att antingen sända ett e-postmeddelande till oss på info@samacademy.se eller använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som vi eller våra samarbetspartners skickar till dig.

Anslutning och utrustning

Din förmåga att använda Tjänsten är beroende av att du har nödvändig utrustning, system och anslutning. Innan du abonnerar på Tjänsten måste du se till att du har nödvändig utrustning, system och anslutning för att på avsett sätt kunna ta del av Tjänsten. På våra tjänster specificeras systemkrav men uppfyllande av dessa krav garanterar inte att du alltid framgångsrikt kommer att kunna titta på Tjänsten.

Du samtycker till att tillgängligheten för Tjänsten kan påverkas av överbelastning på Internet eller av något annat nätverks-, ISP-, elektroniskt, dator- eller annat kommunikationsproblem eller fel och att SamAcademy inte ansvarar för misslyckande att använda Tjänsten orsakat av sådan överbelastning, problem eller fel.

Hantering av lösenord och användarnamn

När du registrerar dig måste du ange ett användarnamn och ett lösenord. Detta kan i förekommande fall redan vara ordnat av din arbetsgivare. Du måste hålla information om lösenord och användarnamn konfidentiell och får inte ge den till någon tredje part. Användarnamn och lösenord får endast användas av dig och endast på en enhet i taget. SamAcademy äger rätt att när som helst, med skäligt varsel, begära att du ändrar ditt lösenord. Du är medveten om att en sådan ändring kan förorsaka ett tillfälligt avbrott i din tillgång till Tjänsten.

Om du misstänker att någon annan använder ditt användarnamn och/eller ditt lösenord måste du meddela oss omedelbart och ändra ditt lösenord. Om SamAcademy har anledning att anta att användarnamnet och/eller lösenordet har avslöjats för eller på annat sätt missbrukats av en obehörig person har SamAcademy rätt att omedelbart stänga av och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig eller att på något annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

Tillgänglighet

Vårt mål är att våra tjänster alltid ska fungera tillfredsställande men www.samacademy.se levereras som den är och med den kvalitet den har. Mot företagskunder garanterar SamAcademy en tillgänglighet om 97 % och om SamAcademy brister i att tillgängliggöra Tjänsten i tillräcklig omfattning ska detta i första hand kompenseras kunden genom förlängt abonnemang och endast när så inte är praktiskt möjligt utbetala ekonomisk kompensation i enlighet med förlorad tillgänglighet.

E-postmeddelanden

Information och meddelanden från SamAcademy kommer att skickas till den e-postadress som anges vid registreringen. Vid byte av e-postadress skall du utan dröjsmål uppdatera din profil på webbplatsen. SamAcademy äger rätt att betrakta den senast angivna e-postadressen som korrekt kundadress. Mottagaren ska i alla avseenden anses ha delgivits sådan information som skickats till angiven e-postadress den tidpunkt då meddelandet skickades.

Reklam och marknadsföring

Användare av Tjänsten godkänner att utbildare berättar var de jobbar, vad de arbetar med, om böcker som de har skrivit, om produkter som de har tagit fram samt om sina erfarenheter. På samma sätt godkänner användare av SamAcademy att filmerna innehåller varumärken, produkter, historier och reklamfilmer i syfte att förstärka eller förtydliga budskap. Användare av Tjänsten kan inte på något sätt anse att dessa produkter, budskap eller varumärken är otillbörlig marknadsföring.

Betalning och dröjsmål

Avtalskunder faktureras i enlighet med innehållet i det avtal som tecknats vid beställningen. Fakturaköp via hemsidan faktureras om 30 dagars faktura och användare av Tjänsten får direkt tillgång till den utan att vänta på att betalning erlagts.

Privatpersoner och företag som tecknat Tjänsten via SamAcademys eller samarbetspartners hemsida och har valt kortbetalning eller Swish-betalning genomför sin betalning vid tidpunkten för köpet. Medel dras då från det kreditkort eller betalkort som angivits, eller från bankkontot som är anslutet till Swish-numret.

Om du betalar med betalkort eller genom Swish betalas kursavgiften i förskott och dras från det kreditkort eller betalkort som du har angivit eller det till Swish-numret anslutna bankkontot, eller genom annan överenskommen betalningsmetod. Avgifter för att förnya kurser som inte slutförts under kursens i förväg fastställda tillgänglighetsperiod, kan förekomma.

Du åtar dig att hålla tillräckliga medel tillgängliga för att täcka kursavgiften och/eller Engångsbetalningen och/eller den Bindande Avgiften (”Avgifterna”) när en avgift förfaller till betalning. Vid försenad betalning äger SamAcademy rätt att debitera dröjsmålsränta på förfallna belopp enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall lagstadgad inkassoavgift. Om du inte har tillräckliga medel på betalningsdagen äger SamAcademy rätt att avbryta eller begränsa din tillgång till Tjänsten. Vidare har SamAcademy rätt att säga upp Tjänsten i sin helhet med omedelbar verkan i fall då du är i dröjsmål med betalningen med mer än 10 dagar. När tillräckliga medel inte finns tillgängliga för att täcka avgifterna äger SamAcademy rätt att driva in skulden på annat sätt. Information om genomförda köp finns under ”Mitt konto” på webbplatsen.

Avgifter

Avgifter utgår i enlighet med den vid den aktuella tidpunkten gällande prislistan. Priserna finns tillgängliga på webbplatsen och kan ändras från tid till annan, vilket meddelas dig i enlighet med dessa regler. Med undantag för dina rättigheter under Avkylningsperioden betalas inga inbetalda avgifter tillbaka och SamAcademy gör inga återbetalningar eller krediter för oanvänd eller delvis användning av Tjänsten.

Ändringar av SamAcademys tjänster

Efter meddelande via e-post eller publicering på webbplatsen har SamAcademy rätt att efter eget gottfinnande vidta ändringar av Tjänsten. Sådan ändring träder i kraft vid den tidpunkt som anges i meddelandet. Om ändringen innebär en uppenbar nackdel kan du frånträda avtalet i berörd del förutsatt att meddelande härom kommit SamAcademy tillhanda innan förändringen träder i kraft.

Eftersom det är vår policy att kontinuerligt förbättra Tjänsten betraktas inte ändringar i och uppdateringar av innehållet (såsom frånfallande eller tillkommande av innehåll, utbildare eller kurser) och ändringar i hur webbplatsen ser ut som ändringar under detta avsnitt.

Uppsägning av tjänsten

Notera att storföretagskunder ofta har egna avtal med SamAcademy som inkluderar bindningstid och att det som avtalats i separat avtal gäller framför villkoren i allmänna villkor.

Om din uppsägning inte faller inom den avkylningsperiod som beskrivs nedan kommer SamAcademy inte att återbetala några avgifter som du redan har betalt eller häva köp som genomförts men ännu inte betalats.

Uppsägning av SamAcademy

SamAcademy förbehåller sig rätten att när som helst säga upp eller tills vidare upphäva åtkomst till Tjänsten. Om vi säger upp avtalet kommer du antingen;

 1. att ha tillgång till Tjänsten (eller få en proportionell återbetalning efter SamAcademys gottfinnande) för återstoden av din nuvarande tillgänglighetstid; eller
 2. att ha tillgång till enskild(a) Tjänst(er) som du redan köpt via en Engångsbetalning för återstoden av Tjänstens giltighetstid.

Om uppsägningen beror på:

 1. obehörig eller misstänkt obehörig användning av Tjänsten;
 2. underlåtenhet att efterleva dessa allmänna villkor;
 3. dröjsmål med betalning med mer än 10 dagar efter förfallodagen;

skall SamAcademy ha rätt att säga upp Tjänsten med omedelbar verkan och återstående avgift(er) förfaller omedelbart till betalning till SamAcademy.

Privatpersoners ångerrätt och avkylningsperiod

Om du som privatperson nyss har tecknat avtal med SamAcademy för användning av utbildning via Internet (gäller även via SamAcademys samarbetspartners hemsidor) och du har ändrat dig beträffande Tjänsten har du rätt att säga upp den och få full återbetalning inom 14 dagar från köpet (”Avkylningsperioden”). När du köper en eller flera Tjänster träder Avkylningsperioden i kraft när du har fått bekräftelse på köpet. Notera emellertid att om du loggar in på SamAcademy och aktiverar en eller flera Tjänster, exempelvis ser ett kursavsnitt eller liknande, inom Avkylningsperioden, har du inte längre rätt att ångra ditt köp och få återbetalning. För att ångra ditt köp och aktivera Avkylningsperioden, vänligen sänd ett e-postmeddelande till kundtjänst på info@samacademy.se

Immateriella rättigheter

Allt innehåll från Tjänsten är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslag. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i material eller innehåll som utgör en del av Tjänsten innehas eller har licensierats av SamAcademy. SamAcademy ger dig en icke-exklusiv, ej överlåtbar och begränsad licens att använda sådana rättigheter endast för privat eller personligt bruk, ej för något kommersiellt ändamål. Du får använda din licens privat eller i din yrkesroll förutsatt att du inte:

 1. kopierar, publicerar, reproducerar, hyr ut, postar, utsänder, distribuerar, skickar eller gör innehållet i Tjänsten tillgängligt för allmänheten eller auktoriserar någon annan person att göra detta;
 2. laddar ned, vidarebefordrar eller delar med dig något av innehållet från Tjänsten, har åtkomst till innehållet från någon enhet som inte är registrerad av dig eller tar ut någon avgift för att titta på Tjänsten;
 3. kringgår, modifierar, avlägsnar, härleder strukturen av eller rekonstruerar, skapar härledda produkter, tar isär, ändrar Tjänsten eller på annat sätt manipulerar någon säkerhetsfunktion eller kryptering eller annan teknologi eller programvara som utgör en del av Tjänsten.

Ingen äganderätt eller annan rätt i Tjänsten eller något av dess innehåll ges eller överförs på något annat sätt till dig. Brott mot dessa bestämmelser och immaterialrätten kommer alltid att anses som ett väsentligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger SamAcademy rätt att omedelbart stänga och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande. Notera att företagskunder kan ha tecknat andra villkor i sitt avtal och att dessa gäller framför allmänna villkor.

Säkerhet

Du får inte försöka kringgå Tjänstens säkerhetssystem eller försöka testa Tjänstens säkerhet. Du får inte använda Tjänsten på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta, försämra eller inkräkta på andra användares användning av Tjänsten. Detta inkluderar att sända eller skicka material som innehåller programvaruvirus eller andra datakoder, filer eller program som har skapats för att skada, avbryta, förstöra eller begränsa funktionsdugligheten för någon datorprogramvara eller hårdvara eller utrustning som är direkt eller indirekt kopplad till Tjänsten.

Du får inte försöka skaffa otillåten tillgång till något datasystem, nätverk, innehåll eller information som utgör webbplatsen, Tjänsten eller det system Tjänsten är baserad på. Du får heller inte försöka få tillgång till material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgänglig eller är möjlig att tillgå via Tjänsten.

Att bryta mot det nu sagda skall alltid anses som ett allvarligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger SamAcademy rätt att omedelbart stänga och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig som användare eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

SamAcademys skadeståndsskyldighet

Tjänsten erbjuds i befintligt skick och ”i mån av tillgänglighet” och vi ger inga garantier eller utfästelser beträffande korrektheten eller fullständigheten i innehåll, information, Tjänsten eller annat material som tillhandahålls på eller genom Tjänsten. I största möjliga utsträckning ger SamAcademy ingen garanti eller utfästelse, uttrycklig eller implicit, beträffande Tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

SamAcademy, dess associerade företag, tjänstemän, styrelsemedlemmar, anställda, talare, licensinnehavare eller tredje parter skall under inga omständigheter vara skadeståndsskyldiga för någon direkt, indirekt, tillfällig eller särskild skada eller följdskada som uppkommer på grund av användning eller oförmåga att använda Tjänsten eller någon tredjepartstjänst till vilken tillgång ges via webbplatsen eller Tjänsten. Ingenting i dessa regler begränsar vår skadeståndsskyldighet för dödsfall eller personskada förorsakad av vår vårdslöshet, bedrägeri eller av någon annan orsak som vi inte kan exkludera eller begränsa enligt lag.

Ersättningsskyldighet

Du samtycker till att ersätta och hålla SamAcademy, dess moderbolag, systerbolag, dotterföretag, samarbetspartners och affilierade företag samt var och en av dess styrelsemedlemmar, tjänstemän, agenter, talare, uppdragstagare, partners och anställda skadeslösa från varje förlust, skadestånd, krav, kostnader och utgifter inklusive rättsliga kostnader som orsakas av eller i samband med någon överträdelse av dig mot dessa allmänna villkor och alla brott mot eventuella lagar, regleringar eller tredje parts rättigheter.

Sekretess

Vi behandlar information om dig i enlighet med vår sekretesspolicy. Du medger sådan behandling genom att använda webbplatsen eller Tjänsten.

Sociala medier

Tjänsten kan eventuellt tillåta dig att göra din profil tillgänglig för allmänheten, dela länkar med andra användare av Tjänsten och integrera dina aktiviteter med Tjänsten med funktionalitet som tillhandahålls av en utomstående social nätverkstjänst, inklusive men inte begränsat till Facebook och Twitter (”Sociala Medier”). Om du väljer att använda denna funktion, inklusive att välja att ansluta din profil till ett Facebookkonto, kan det bli möjligt för allmänheten och andra användare att se din profil i tjänsten. Du samtycker till att SamAcademy inte ansvarar för innehållet när det är delat med Sociala Medier och du bör läsa de relevanta allmänna användarvillkoren för Sociala Medier. Om du använder Sociala Medier i samband med Tjänsten samtycker du till att du inte skall använda den på något sätt som vi, efter eget gottfinnande, bedömer som oacceptabelt; inklusive (utan begränsning):

 1. att förolämpa, trakassera, mobba, stöta, imitera eller sända skräppost till andra användare;
 2. att publicera eller skapa något stötande, trakasserande, förtalande, pornografiskt eller obscent;
 3. använda det för något olagligt, omoraliskt eller skadligt ändamål; eller
 4. inkräkta på tredje parts rättigheter.

Länkar från webbplatsen

Vid användning av webbplatsen kan den inkludera länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part. SamAcademy har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser och tar inte på sig något ansvar för förlust eller skada som kan uppstå på grund av att du använder dem.

Tvist, domstol och tillämplig lagstiftning

Dessa användarvillkor och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samband med deras innehåll eller skapande (inklusive icke-kontraktsmässiga tvister eller krav) skall lyda under och tolkas i enlighet med svensk lag. Om en tvist uppstår mellan SamAcademy och användaren skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas skall tvisten bli föremål för förenklat skiljedomsförfarande.

SamAcademy förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i villkor

SamAcademy förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till de allmänna villkoren genom att ändra webbplatsen.

SamAcademy rekommenderar att du håller dig själv uppdaterad genom att regelbundet besöka webbplatsen. Vid varje väsentlig modifiering/tillägg som förminskar utbud eller funktionalitet kommer du att få meddelande via e-post eller publicering på webbplatsen innan modifikationen/tillägget träder i kraft. Vid sådan modifikation/sådant tillägg kan du säga upp överenskommelsen den dag ändringen träder i kraft, om villkoret är uppenbart ofördelaktig för slutanvändaren eller arbetsgivaren och att SamAcademy får ditt meddelande om uppsägning i förväg. Om du inte säger upp överenskommelsen enligt vad som stipuleras här ovan kommer du att anses ha accepterat ändringen/tillägget.

Överlåtande av användande och abonnemang

Avtalet är bara giltigt för enskilda användare eller företag och anställda hos företag som är kund hos SamAcademy och du får inte överlåta detta avtal eller någon del därav till en tredje part. SamAcademy har alltid rätt att överlåta detta avtal eller en del därav till en tredje part.

Fullständigt avtal

Dessa allmänna villkor tillsammans med SamAcademy sekretesspolicy och integritetspolicy utgör hela överenskommelsen mellan dig och SamAcademy och ersätter varje tidigare skriftlig eller muntlig överenskommelse beträffande innehållet i dessa överenskommelser. För företag som tecknat separat avtal om abonnemang för SamAcademy ska detta separata avtal anses ha tolkningsföreträde framför allmänna villkor i de fall dessa båda avtal är oförenliga.

Force Majeure

SamAcademy har inget skadeståndsansvar gentemot dig för brist på prestation eller otillgänglighet för eller fel på webbplatsen eller Tjänsten eller fördröjning i att efterleva dessa allmänna villkor där sådan brist på prestation eller otillgänglighet eller sådant fel orsakas av något som skäligen är bortom vår kontroll.

Bestämmelsers ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa skall denna bestämmelse inte på något sätt påverka, ogiltiggöra eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i detta avtal och tillämpningen av denna bestämmelse skall verkställas i den utsträckning lagen tillåter så nära som möjligt andemeningen i detta avtal.

Ladda ner en kopia av våra allmänna villkor här